Olika examinationsformer

Varje kurs eller delkurs du läser avslutas med en examination (tentamen). Den går till på olika sätt: som en salskrivning i skrivsal, genom en redovisning som du gör vid ett seminarium, i form av en inlämningsuppgift eller ett projektarbete, eller genom att du skriver en längre uppsats. De delkurser som innebär handledd praktik redovisas genom skriftliga och/eller muntliga praktikrapporter. Du får reda på vad som gäller av schemat eller av läraren vid kursstart.

Salskrivning

Du måste givetvis komma i tid till skrivningen. Du får inte lämna skrivsalen förrän efter en halvtimme, även om du har för avsikt att lämna in blankt. Till skrivningen måste du medföra legitimation. Du bör också ta med ett frankerat kuvert (se ovan).
Angående hjälpmedel vid skrivning: Om det inte särskilt nämns vid skrivningen eller av undervisande lärare är inte några hjälpmedel tillåtna!

Skrivsalar i Södra huset:

  • Brunnsvikssalen ligger i hus A, plan 5, i korridoren som förbinder hus A med hus B.
  • Laduvikssalen och Värtasalen ligger ovanför Universitetsbiblioteket, plan 6. Den nås via trappan som ligger mitt emot Café Prego.
  • Ugglevikssalen ligger i hus E, plan 5.
  • Hörsalarna 1–11, ligger alla i den långa gången på plan 3. De ligger från väster (Hörsal 1 i Hus A, närmast T-banan) till öster (Hörsal 11 i Hus F).
  • Hörsal 12 ligger i hus F, plan 2.
  • Det finns hissar i alla hus, de nås via korridorerna i respektive hus. Hus A-F är sammanbundna via en lång gång (större utrymme) på plan 3 och kortare korridorer på plan 4 och 5.

Hemskrivning, redovisningsuppgift

Hemskrivning eller redovisningsuppgift lämnas, om inte annat överenskommits, digitalt via universitetets lär- och samarbetsplattform Mondo.

Rättning av skrivning och inlämningsuppgift

När skrivningen eller inlämningsuppgiften är rättad skickas den hem till dig (se villkor ovan). Rättningen brukar ta två till tre veckor.

Regler och riktlinjer för examination

Regler och riktlinjer som styr examination:

Regler för examination vid Historiska institutionen (84 Kb)

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet (14 Kb)

Riktlinjer och regler för handledning vid uppsatsskrivning och bedömning av uppsatser vid Historiska institutionen (16 Kb)

Plagiat och fusk

Inför besvarandet av examinations- och inlämningsuppgifter, dvs. under inhämtande och bearbetande kurslitteratur och dylikt är det tillåtet för studenter att samarbeta. Men examination vid Historiska institutionen är individuell. Detta gäller om inget annat uttryckligen meddelas av din lärare.

Det betyder att inget samarbete mellan studenter får förekomma vid utarbetandet av de skrivna svaren utan dessa ska utformas egenhändigt och självständigt. Det är inte tillåtet att skriva av andra texter, till exempel från uppslagsverk, avhandlingar, internet eller studiekamraters texter (plagiat). Det är inte heller tillåtet att bygga tentamenssvaret (och motsvarande) på tidigare inlämnade egna examinationsuppgifter (s.k. självplagiat). Överträdelser av dessa föreskrifter kommer att bedömas som försök till vilseledande (fusk), vilket enligt 10 kap. i Högskoleförordningen kan medföra disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning i högst sex månader.

Observera att skriftliga tentor, uppsatser och inlämningsuppgifter i regel skickas in via Mondo och kontrolleras där med anti-plagiatverktyget ”Turnit-in”. Student som ertappas med att till exempel ha kopierat delar av sin text från någon annan, anmäls till Stockholms universitets rektor som beslutar om ärendet ska tas upp i universitetets disciplinnämnd.