Föreläsningar och salskrivningar

Vi har delkurser som utvecklar din förmåga att hantera översiktlig kunskap om historiska sammanhang. Undervisningsformen vid denna typ av kurser är framförallt föreläsningar i större hörsal. Examinationen går ut på att visa att du kan behärska ett avgränsat ämnesområde eller en tidsepok och kan redogöra för detta vid ett bestämt tillfälle, oftast genom skriftlig examination (salskrivning).

Seminarier och hemskrivningar

Andra delkurser tränar din förmåga att utifrån den översiktliga kunskapen fördjupa dina kunskaper så att du med kurslitteraturens hjälp kan reflektera och dra egna slutsatser över det aktuella ämnesområdet. Undervisningsformen vid dessa kurser är seminarier. Examinationsformen är i dessa fall oftast en hemskrivning (hemtenta). Under cirka en veckas tid sitter du hemma och jobbar aktivt med kurslitteraturen för att lösa skrivningsfrågorna.

Använda och uttrycka kunskap

En stor del av din undervisningstid hos oss tillbringar du på seminarier med en seminarieledare som hjälper dig att söka kunskap och att självständigt och aktivt bearbeta och kritiskt granska den. Målet är att du ska kunna använda kunskapen och uttrycka den i olika sammanhang, t.ex. i en vetenskaplig uppsats, en annan av våra examinationsformer.

Uppsatsskrivning

Uppsatsskrivning är en viktig del av studierna i historia och ger erfarenheter som du säkert får nytta av i yrkeslivet. Redan andra terminen på grundnivå skriver du en uppsats inom kursen Historia II.
Godkända och arkiverade uppsatser kan beställas fram för läsning inom institutionens lokaler (max 5 per student/gång). Kopior kan ordnas mot ersättning. Läs mer under Publikationer, Uppsatser

Praktik

Inom Kulturvetarprogrammet liksom på de kulturvetenskapliga kurserna Curatorutbildning och Projektledarutbildning (grundnivå) och Förlagskunskap (avancerad nivå) - ingår handledd praktik. Praktik är möjlig också inom Masterprogram i historiska studier. Se exempel på praktikplatser här.