Paul Sjöblom
Paul Sjöblom

Fil. dr, Forskarassistent
Rum: D858
Tel: 08-16 44 87
E-post: paul.sjoblom@historia.su.se

 

Forsknings- och intresseinriktning

Min avhandling från 2006 behandlar idrottsrörelsens roll och funktion i det svenska lokalsamhället under 1900-talet. Sex strategiskt utvalda föreningar och tre kommuner studeras över tid för att spåra trender och processer både avseende hur den organiserade frivilligidrotten har påverkats av och hur den påverkar medborgare, politik och näringsliv. Sedan dess har jag fortsatt att intressera mig för idrottspolitik, föreningskulturer och tävlingsmiljöer, i synnerhet i relation till välfärdsstatens utveckling efter 1980: Hur påverkas den svenska folkrörelsebaserade idrottsmodellen av pågående professionaliserings-, kommersialiserings- och demokratiseringsprocesser? I vilken mån bidrar idrotten som massrörelse, kulturfenomen och numera också ekonomisk motor till att förändra samhället?

I forskningsprojekt och publikationer har jag fokuserat idrottens hälso- respektive tävlingslogiker och dess påverkan på föreningsidrotten, den lokala idrottspolitikens förutsättningar och effekter i det nya millenniet, idrottens anläggningar och deras tillkomsthistorier och förändrade ägar- och driftsförhållanden, de svenska elitidrottssystemen, samt den samtida samhällsinriktade idrottsforskningens omfattning och inriktning.

Ett annat område som intresserar mig, inte minst sedan mina år som Forskningschef och Publik chef på Nobelmuseet i Stockholm, är att göra idrottsforskningen ännu mer tillgänglig – den så kallade "tredje uppgiften". Och såväl då i relation till idrottspolitiska intressenter och idrottsrörelsens aktörer, vilka efterfrågar allt mer forskning som beslutsunderlag, som för att möta upp allmänhetens stora idrottshistoriska intresse.


Publikationer i urval

Sjöblom, Paul (2013). ”Regionala idrottsanläggningar. Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län”. FoU-rapport 2013:1. Stockholm: Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer, FSKF, och Stockholms Idrottsförbund, SIF, 41s.

Sjöblom, Paul (2013). ”’Den samhällsnyttiga idrotten’. Stockholms stads idrottspolitik 1929-2012”. I Torbjörn Nilsson (red.), Du sköna nya stad. Privatisering, miljö och EU i stockholmspolitiken. Stockholm: Stockholmia förlag, s. 167-215.

Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2012). ”Good sport environments: A study of collective fundamental values and their importance for activity principles in Swedish club sport”. Swedish Journal of Sport Research, organ för Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, Vol. 1 2012, 30s.

Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2012). ”Elitidrott i skilda världar: Den svenska elitidrottens existensvillkor”. I För framtids segrar. En analys av det svenska elitidrottssystemet, Centrum för idrottsforskning 2012:2, s. 81-131.

Sjöblom, Paul & Norberg, Johan R (2011). ”The Swedish elite sport system – or the lack of it?” In Andersen, Svein & Ronglan, Lars Tore (eds.). Nordic elite sport: Same ambitions – different tracks. Oslo: Norwegian University Press, s. 62-82.

Sjöblom, Paul (2011). Kunskapsöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 66s.

Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2010). “The Survival of the Fittest: Intensification, Totalization and Homogenization in Swedish Competitive Sport”. Sport in Society: cultures, commerce, media, politics, Vol. 13, No. 4, May 2010, s. 704-718.

Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2008). “Idrottens anläggningar – ägande, driftsförhållanden och dess effekter”. FoU-rapport 2008:2. Stockholm: Riksidrottsförbundet, 99s.

Sjöblom, Paul (2007). ”Nordisk idrottspolitik i brytningstid. Kritiska reflektioner från en svensk lokal horisont”. Idræt, nation og politik – nordiske komparationer, Idrætshistorisk årbog 2007, organ för Dansk idrætshistorisk forening, s. 83-95.

Sjöblom, Paul. (2006). Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 83, 551s.