Verksamheten innefattar akademisk forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan med Statens maritima museer. Kopplingen till Statens maritima museer innebär att de tre maritima museernas behov av kunskap, utställningsstöd etc. särskilt ska beaktas.

Forskning

CEMAS vill lyfta fram tre forskningsområden som är av särskilt intresse. Dessa kännetecknas av behov av tvärvetenskapligt samarbete och en stor relevans/användbarhet för Statens maritima museer.

Havet och döden

Havet har varit och är än idag en arena där döden ständigt är närvarande.

Maritimt kulturarv

Maritima miljöer har under de senaste decennierna gått genom en omfattande strukturomvandling. Varv, kajer, hamnanläggningar och industrier har försvunnit och ersatts av fashionabla bostadsområden, restauranger, butiker och kontorsbebyggelse.

Örlogsflottans historia

CEMAS vill i samarbetet med Statens maritima museer främja forskning om den svenska marinens historia från 1500-talet till idag.

Undervisning

En viktig uppgift för CEMAS är undervisning och forskarutbildning inom fältet maritima studier. 

Samverkan med Statens maritima museer och tredje uppgiften

CEMAS ambition är att bidra till kunskapsutvecklingen på SMM, och att tillgängliggöra forskningsresultat till det vidare samhället.

Läs hela vår sexårsstrategi i Strategidkokument 2016 - 2021 (64 Kb) .