Johan Bergman
Johan Bergman

Fil. dr, lärare och forskare (in english below)
Disputerade i historia 2011, Stockholms universitet

E-post: johan.bergman@historia.su.se
Rum: D940, Södra huset, Campus Frescati

Forskningsområden

Modern politisk historia

Populärkultur och historia

Genushistoria

Pågående forskning

I projektet Är deras sak vår? Svensk solidaritet med Chile 1971–1991, finansierat av Vetenskapsrådet (2016-2018) studerar jag solidaritetens villkor. Detta genom att undersöka vad som skedde i relationen mellan chilenska flyktingar och svenska vänsteraktivister i 1970- och 1980-talets Sverige. Sveriges stöd till chilenarna utmärkte sig markant på grund av dess omfattning: Hur uttrycktes solidariteten med chilenarna i praktiken?

I fokus står Chilekommitténs utveckling åren 1971–1991. Mitt projekt har som utgångspunkt att Chilekommittén gav upphov till särskilda kontaktzoner mellan svenskar och chilenare. Projektet leder för det första till ökad kunskap om hur solidaritetspraktiker uppstår, fungerar och upprätthålls. Studien ger för det andra en förklaring till den svenska chilesolidaritetens karaktär och utveckling och presenterar en sammanhållen bild av hur svensk chilesolidaritet bör förstås i ett internationellt sammanhang. Solidaritet har betytt olika saker i olika delar av världen. Den västerländska medelklassens behov av ett individuellt självförverkligande har förenats med fattigare länders behov av rättvisa, bröd och politisk frihet – men drivkrafterna har varit olika. Projektets fokus på mötet mellan solidaritetens subjekt och objekt utmanar därför den etablerade förståelsen av hur solidaritet har utvecklats under övergången från industrisamhället till tjänstesamhället i globaliseringens tidevarv.

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

Johan Bergman

Researcher

E-mail: johan.bergman@historia.su.se

Room: D940

PhD in History 2011, Stockholm University

Research Areas

Modern Political History

Popular Culture and History

Gender History

Ongoing research

The project “Is their cause our cause? Swedish solidarity with Chile 1971–1991” aims at exploring the terms of solidarity from a historical point of view. I investigate the relationship between Chilean refugees and Swedish leftist radicals in Sweden during the 70s and 80s. How did these radicals express their solidarity with Chile in theory and practice? Why and how did this practice change over time?

In this project, ”solidarity as social practice” is understood and explained as an integrated part of an ongoing globalization process. Amongst other things, that process has meant that a general interest has grown within public debate about the actual nature and workings of solidarity as a social phenomenon. From a historical point of view many of the initial ambitions and expressions of solidarity took an unpredictable turn. This touches upon issues that previous research dealing with solidarity has found difficult to explain. Empirically, I investigate the development of the Swedish Chile Committees (active 1971–1991). My project works with the hypothesis that the Committees’ activities resulted in specific contact zones between Swedes and Chileans. The concept contact zone stems from the expanding field of Post-Colonial theory. With such a theoretical approach my project emphasizes solidarity as a social practice. This in turn gives a fuller picture of the utterly complex variables that refugees are forced to deal with in confronting and coping with Swedish society in general. Finally, my study presents a comprehensive understanding of how Swedish solidarity with “The Chilean Cause” can be interpreted within an international framework.

Publications

Link to Swepub (National Library of Sweden)