Professsor em.
Rum: D834
Tel: 08-16 36 31
E-post: kent.zetterberg@historia.su.se     

 

Forskningsinriktning

Jag har verkat vid Historiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universite under åren 1969-83, vid Riksarkivet under perioder 1979-90 (bl a som chef för Sveriges Pressarkiv), och vid Försvarshögskolan sedan 1990. Min professur vid FHS gällde Modern politisk historia, särskilt säkerhetspolitik.

Forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Försvaret och det kalla kriget" (FOKK), som jag är projektledare för, är sedan hösten 2012 förlagt till Historiska institutionen.
Kort presentation av forskningsprojektet "Försvaret och det kalla kriget" (27 Kb) .

Några huvudteman i min forskning och publikationer:

1) Svensk inrikespolitik, ideologi och partistrategier. Min avhandling Liberalism i kris, Folkpartiet 1939-45 (SU, historia 1975), är ett exempel på detta liksom boken Militärer och politiker 1911-14 (Sthlm 1988) och några uppsatser som behandlar försvarsstriden 1911-14. (Borggårdskrisen 1914 i ny belysning, 1987). Även ett översiktsverk om bostadspolitiken 1945-60 (KTH 1978) och klassikern (Cars-Skoglund- Zetterberg), Svensk försvarspolitik, MHA 1986, kan nämnas.

2) Svensk säkerhetspolitik, neutralitet och försvar. Detta tema har jag behandlat övergripande i boken Konsten att överleva, studier i svensk säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria under 200 år, FHS 2007. Om krigsåren 1939-45 har jag skrivit sju större essäer 1989-95 i MHA-serien om det andra världskriget, t.ex. ”Neutralitet till varje pris? ”och ”Svensk säkerhetspolitik 1943 - en balansakt på slak lina mellan de krigförande.” Även uppsatsen Den tyska transiteringstrafiken genom Sverige 1940-43 (SUAV 1986). Relationen Sverige - Finland tas upp i boken I skuggan av Stalin: Sveriges bevakning av Finlands öde 1944-49.(FHS 1995).

3) FOKK = Kalla-kriget-forskningen. (Försvaret och det kalla kriget). Här är jag projekt- och forskningsledare och har redigerat och skrivit en del bidrag, t.ex. om Östen Undén, (FOKK nr 2, Att skåda Sovjetunionen i vitögat) . År 2012 har FOKK publicerat 33 skrifter. Jag arbetar f.n. på en syntes av FOKK. Se även www.fokk.eu.

4) Strategiska studier inom temat säkerhetspolitik och strategi i olika FHS-skrifter, t.ex. essän Det strategiska sampelet i Mellan byråkrati och krigskonst (FHS 1999). Har även deltagit som expert i ett antal offentliga utredningar.

5) Presshistoria. En gammal klockarkärlek, jag har även arbetat på DN:s ledaravdelning. Redigerade Presshistorisk årsbok åren 1985- 92, och har senare skrivit en rad presshistoriska uppsatser, bl.a. om krigsåren, JA Selander, Knut Petersson och Torgny Segerstedt, men även om tidningstecknare.

6) Biografiska studier: ett trettiotal uppsatser om politiker, chefredaktörer, militärer, diplomater, men även pionjärer inom arbetarrörelsen. (SBL, Svenska officersprofiler, Svenska diplomatprofiler m.m.). Individen och kollektivet, kontext och profilering, har varit en röd tråd , liksom analysenheten aktör - struktur.

7) Forskningspolitik, energipolitik, ofta i samverkan med statsvetare. Även Energidebatten i Dagens Nyheter 1973-75 (Fo rådens samorg.1978).