Externfinansierade forskningsprojekt

 • Organisering, maktlegitimering och deltagande: Statsbildning och bondeinflytande i Sverige, ca 1530-1680. Mats Hallenberg och Johan Holm. Finansierat av Vetenskapsrådet.
 • Egenintresset kontra det gemensamma bästa. Politiska konflikter om organisering av allmännyttig verksamhet i Sverige, 1620–2000 (ca). Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson. Finansierat av Forte (Tidigare FAS).
 • Stormaktstidens tjänstefolk: eftertraktade eller förtryckta? Joakim Scherp och Mats Berglund. Finansierat av Vetenskapsrådet.
 • Att lära ut dygd: ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna Europa. Andreas Hellerstedt (projektledare). Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
 • Identifieringens sociala praktik i Sverige, England och de amerikanska kolonierna ca 1650-1850. Karin Sennefelt. Finansierat av Vetenskapsrådet.
 • Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid. Karin Sennefelt (projektledare). Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Övriga forskningsprojekt

 • Håkan Jakobsson, doktorand: Experts and Entrepreneurs in Early-Modern Sweden. State-Utilization of Dutch Maritime and Mercantile Competence and Knowledge 1600-1670
 • Dan Johansson, doktorand: Produktionen av sjömilitär beredskap 1523-1640
 • Martin Johansson, doktorand: Äreminnen. Språk, status och ideologi i medaljkonsten, ca 1650–1900
 • Jonas Nordin, docent: 1700-talets politiska kultur
 • Per Gunnar Sidén, doktorand: Från Lödöse till Uleåborg - Sveriges och Finlands urbanisering 1200-1611
 • Ingvar Sjöblom, doktorand: Flottans militära ledare under 1500-talet
 • Oskar Sjöström, doktorand: Varför krig? Perspektiv på konflikter och krigslystnad i 1700-talets Sverige
 • Biörn Tjällén, fil. dr: Political thought and political action in the European Periphery 1300-1550