Olof Blomqvist
Olof Blomqvist

Doktorand (in english below)

E-post: olof.blomqvist@historia.su.se

Rum: D 846

Tel: 08 674 71 14

Jag antogs som doktorand vid institutionen våren 2016. Mitt huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring den tidigmoderna statsbyggnadsprocessen i bred bemärkelse och i synnerhet föreställningar om nationell och riksidentitet. Vid sidan om forskningen utvecklar jag brädspel på historiska teman.

Forskningsområde

  • Tidigmodern tid
  • Socialhistoria
  • Krigsfångar

Avhandlingsprojekt:

I min avhandling studerar jag föreställningar om tillhörighet och kollektiv identitet i mötet mellan krigsfångar och lokalbefolkning i det tidiga 1700-talets Europa. 1700-talets krigsfångar var vanligtvis inte internerade i fångläger, utan levde istället mitt i det civila samhället. De inkvarterades många gånger i lokalbefolkningens egna hem och mötte ortsborna regelbundet på gator, krogar och marknadsplatser.

Med utgångspunkt i domboksmaterial, kyrkoböcker och fångrullor från Danmark, Sverige och områden i det Tysk-romerska riket undersöker jag hur olika lokalsamhällen hanterade närvaron av stora mängder främlingar. Källmaterialet ger många gånger en rik inblick i krigsfångenskapens vardag. Genom att studera uttryck för så väl konflikter som samförstånd vill jag undersöka hur man drog gränser mellan fångar och civilister – och vad som krävdes av den enskilde fången för att passera över dem.

Nyckelord: Krigsfångar, lokalsamhälle, integration, etnicitet

Publikationer, urval

Olof Blomqvist, ”Migrant, officer och fosterlandsförädrare - Dödsdomen mot Fredrich Sahlgård och föreställningar om nationell tillhörighet i stora nordiska krigets Sverige” i Historisk tidskrift, 2018:3.

Olof Blomqvist, ”Utblick Tyskland” i Historisk tidskrift, 2018:3.

Olof Blomqvist, ”Hans Christopher Becker – Migrant och krigsfånge i Karl XII:s Sverige” i Aktuellt om historia, 2019.

Olof Blomqvist

PhD student
e-mail: olof.blomqvist@historia.su.se

Research

In my thesis I study perceptions of belonging and collective identity in the interaction between prisoners of war and civilian society in the early 18th century. In contrast to modern times, captive soldiers of the 18th century lived very close to the local population. They interacted regularly with the locals in the public space and many times they were quartered in the homes of burghers and peasants.

Using court and church records, protocols and administrative documents, I study how different communities in Denmark, Sweden and the Holy Roman Empire handled the arrival of large numbers of strangers. The sources offer a valuable insight into the everyday life in captivity. Studying accounts of both conflicts and sympathy, I examine the borders created between prisoners and civilians, as well as what was needed to traverse them.

Key words: Prisoners of war, local community, integration, ethnicity