Under 1900-talets senare decennier kom en svensk folkhälsoregim kännetecknad av stark statlig styrning att ge plats åt en kommersiell hälsoindustri. Löpning och gymträning har närmast blivit folkrörelser, och nya produkter, dieter och trender tillkommer ständigt. Samtidigt ser vi att skillnaderna i hälsostatus ökar mellan olika befolkningsgrupper.

Mot bakgrund av hälso- och träningsmarknadens expansion undersöker projektet diskursen om hälsa, kropp och träning 1970-2015. I projektet studeras hälso- och träningsmagasin – en blomstrande genre på en i övrigt hårt pressad tidningsmarknad, med ett spektrum av nischer vända till olika grupper. Vidare undersöks träningssajter, särskilt diskussionsforum, på internet 2014 och 2015, för att fånga upp individers subjektiva förhållningssätt till kropp, träning och hälsa.

Forskningen avser att fylla en lucka mellan den svenska historiska hälsoforskning som utgått från statligt material och därmed förbisett hälsans decentralisering, och den internationella samtidsforskning som analyserat ”hälsoism” och hälsa/kropp som individualistiska livsstilsprojekt men i stor utsträckning saknar systematisk historisk analys och kontextualisering.

1980-talets gymping/fitnesskultur och den vältränade kvinnokroppen som ideal innebar någonting historiskt nytt och potentiellt frigörande. Samtidigt förefaller manskroppen allt mer ha blivit föremål för kritisk bedömning. Utifrån Foucaults tanke om vardaglig ”mikromakt” undersöks vilka nya maskuliniteter och femininiteter, intersektionellt betraktade som innefattande klass och etnicitet, som produceras här. Hur kan de förstås i relation till varandra, och till historiska förändringsprocesser i det senmoderna konsumtionssamhället?

Det historiska perspektivet belyser här såväl förändring som kontinuitet. Vilka frigörelser och löften, och vilka nya former för reglering, ryms i de uppmaningar, problem och lösningar som formuleras kring hälsa och träning? På vilka sätt blir kroppen medel och/eller mål och vilka relationer konstrueras mellan individen och hennes sammanhang? Hur har en svensk hälsodiskurs som historiskt sett varit förknippad med nationalism, folkhälsa och rasförbättring förändrats i ett allt mer mångkulturellt samhälle, kännetecknat av intensifierad konsumtion, liberalisering och den ”flexibla” arbetsmarknaden?

Projektbeskrivning (197 Kb)

Läs mer om Helena Tolvheds forskning

 

From People´s Health to “Healthism”?
New Femininities and Masculinities in Health and Fitness from 1970.

During the last decades of the 1900’s, a former Swedish public health regimen characterized by strong state control made way for a commercial health industry. Running and exercising at gyms are widely practised and new products, diets and trends appear. This project explores the discourse on health in Sweden during this process, through a text and image analysis of health and fitness magazines from 1970 to the present, but also today’s internet fitness sites. This project fills a gap between historical research on health in Sweden that has focused state documents and overlooked the decentralization of health, and international contemporary research on “healthism” and health/body as part of individual lifestyle projects that does not offer systematic historical analysis and contextualization.

Drawing on Foucault’s everyday "micro power", the new masculinities and femininities - regarded as intersecting with class and ethnicity - produced here are examined. The “fit” woman is a historically new ideal, while the male body has increasingly become an object of critical assessment. What liberations and what new forms of regulation can be identified in the urgings, problems and solutions formulated around health? How has the discourse on health, in Sweden historically associated with nationalism, public health and eugenics, changed with the increasingly multicultural society, marked by intensified consumption, liberalization and the conditions of a “flexible” labour market?