Projektets syfte är att problematisera och fördjupa utvecklingslinjerna för ”kunskapssamhällets” framväxt genom att studera korrespondensundervisningens historia i Sverige från 1890- till 1970-tal.

Långt innan humankapitalteorin fick sitt genomslag på 1960-talet marknadsfördes kunskap av just brevskolorna med inriktning på kunskapsintensiva yrken och i termer av investering, ekonomisk vinning och anställningsbarhet. Korrespondensskolorna befordrade självförverkligande och fortbildning, individuella drömmar och företagsnormer i en sammansatt förening.

Projektet ställer frågan hur marknadens logik och andan hos en ”self made (wo)man” kunde smälta så väl in i den svenska samhällsutvecklingen under 1900-talet som annars ofta skildras i termer av kollektiva lösningar, föreningsliv och studiecirklar.

Läs mer om Håkan Forsells forskning