Anna -Carin Stymne

Fil. dr
Rum: D912
Tel: 08-16 14 81
E-post: anna-carin.stymne@historia.su.se 

 

Forskningsinriktning

Jag är doktor i historia och har skrivit en avhandling om hur elever lär sig historia i skolan. Avhandlingen har ett särskilt fokus på hur elever lär sig, förstår och resonerar kring historisk förklaring, särskilt i fråga om mänskligt agerande i historien, historiska händelser, historiska processer och historisk förändring.
I den första delstudien studera jag eventuell progressionen i elevers sätt att förklara mänskligt agerande i historien. Elever i olika åldrar fick ta del av samma beskrivande text av en historisk händelse med ett drivande subjekt, Kristian II. Eleverna fick sedan i uppgift att förklara varför Kristian II agerade som han gjorde.
I den andra delstudien studerar jag elevers lärande i historia i klassrummet. Under en termin följde jag och dokumenterade historielärandet i en årskurs 4. För att komma åt lärandet intresserade jag mig för diskrepansen mellan lärarens avsedda lärandeobjekt (mål och innehåll) och elevernas lärande. Betingelserna för elevernas möjligheter att lära sig det som läraren hade tänkt sig att de skulle lära sig beskrivs och analyseras. Särskilt fokus läggs vid på vilket sätt klassen arbetar med historisk förklaring och hur eleverna förstår historiska förändringsprocesser.
En tredje delstudie har som syfte att studera progression i elevernas förståelse för historiska förändringsprocesser på längre sikt genom att samtala med elever i årskurs 8 utifrån de centrala begrepp som dessa elever tagit del av i undervisningen när de gick i årskurs 4.


Nyckelord: Historiedidaktik, elevers historiska tänkande, begreppsförändring, förförståelse, historisk förståelse, historisk förklaring, progression. (History education, conceptual change, preconceptions, historical explanation, historical understanding and progression)
 

Forskningsprojekt

Hur begriplig är historien? Elevers lärande i historia i skolan.

Valda publikationer

Ehn, Micael och Stymne, Anna-Carin (2009) "Theoretic and Empirical studies of Division of Labor and Specialization - an interdisciplinary survey" In Ehn, Micael, On the causes and effects of specialization. A mathematical treatment. Mälardalen University Press Licentiate Theses (2009).
Stymne, Anna-Carin (1999), "Striden om Engelbrektsbilden." Scandia 1999(65)

 

Länkar

http://su.avedas.com/converis/person/3779