Lisa Svanfeldt-Winter

Fil. Dr. (in english below)

E-post: lisa.svanfeldt-winter@historia.su.se

Rum: D818

Tel: 08 16 37 76

Forskningsområden

  • Vetenskapshistoria
  • Genushistoria

Pågående forskning

I min avhandling undersöker jag hur finska folklorister under första halvan av 1900-talet agerade för att få erkännande som goda och trovärdiga forskare samt hur de reflekterade över sig själva och sina kollegor som forskare. Jag studerar närmare två folklorister: Elsa Enäjärvi-Haavio (1901–1951) och Martti Haavio (1899–1973), och studerar dem både på ett personligt plan och i ett kollegialt sammanhang nationellt och internationellt. Jag är intresserad av hur anpassning till, och utmaningar av, modeller för goda forskare påverkade hurdan kunskap om folklig kultur som togs fram. Jag fokuserar särskilt på vilken roll kön och nationalism spelade för forskningens förväntningar, ideal och praktiker.

Mitt avhandlingsarbete är en del av det internationella projektet Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe och jag är också doktorand vid forskarskolan Stockholm Graduate School of International Studies.

 

 

Lisa Svanfeldt-Winter

PhD

E-mail: lisa.svanfeldt-winter@historia.su.se

Room: D818

Phone: +46 (0)8 16 37 76

Speciality

  • History of science
  • Gender history

Ongoing research

In my doctoral dissertation, I study how Finnish folklorists acted in order to gain acknowledgement as good scholars during the first half of the 20th century, and how they reflected upon themselves and their colleagues as researchers. I examine more in depth two folklorists: Elsa Enäjärvi-Haavio (1901–1951) and Martti Haavio (1899–1973), and study them both on an individual level and as part of a national and international collegium of folkcultural scholars. I am interested in how adaption to, or challenging of, models for being a scholar affected what kind of academic knowledge in folk culture was produced. I am particularly interested in the links between gender, nationalism and scholarship.

My dissertation work is part of the international project Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe, and I am also a PhD student at the Stockholm Graduate School of International Studies.