Doktorand (in english below)
Epost: fredrik.kampe@historia.su.se
Telefon: 08 674 71 14
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum: D 846

Antagen som doktorand vårterminen 2017. Knuten till Centrum för maritima studier (CEMAS)

Forskningsområden:

  • Tidigmodern historia
  • Maritim historia
  • Handeln i Medelhavet

Pågående forskning:

Under 1700-talet riktades den svenska handeln in på Medelhavet. Särskilt fraktfarten blev viktig, det vill säga att mot betalning frakta andras varor. Genom Sveriges neutralitet i stora krig och genom fredsfördrag med de nordafrikanska barbareskstaterna minskades risken att svenska fartyg skulle kapas. Det gav svenskarna en relativ fördel i fraktfarten. Resultatet blev att den svenska handelsflottan mot slutet av 1700-talet var en av de viktigaste aktörerna i europeisk fraktfart.

Intresset för den svenska handeln i Medelhavet och fartygens och besättningarnas säkerhet har ökat de senaste 15 åren. Men fortfarande saknas en modern studie av den myndighet som ansvarade för sjöfartsskyddet i Medelhavet, Konvojkommissariatet. Det är denna myndighet som står i fokus i min avhandling. Kommissariatet grundades 1724 och fanns kvar ända till 1867, långt efter att Medelhavets betydelse för den svenska sjöfarten avtagit. Genom att visa hur Konvojkommissariatet skyddade svensk sjöfart kommer studien öka vår kunskap om hur den svenska staten och dess representanter arbetade för att omsätta 1700-talets svenska handelspolitik i praktiken. Tre viktiga sidor av myndighetens arbete kommer att undersökas (en ekonomisk, en militär och en diplomatisk sida) och genom nedslag tidigt, i mitten och i slutet av dess historia vill jag teckna en mer heltäckande, kritisk bild av Konvojkommissariatet än vad som finns idag.

 

Fredrik Kämpe

PhD student

E-mail: fredrik.kampe@historia.su.se

Research Areas:

  • Early modern history
  • Maritime history
  • Swedish trade in the Mediterranean

Ongoing research:

During the eighteenth century Swedish trade turned its focus towards the Mediterranean, and in particular the lucrative carrying trade. Thanks to the country’s neutrality in major wars and its peace treaties with the Barbary States of North Africa, Swedish ships were safer than those of belligerent states. Thus, Sweden gained a position of relative advantage in the carrying trade, and towards the end of the century Sweden became one of the most important players in this trade.

Interest in Swedish trade in the Mediterranean and in the safety of Swedish ships and crews has grown in the past fifteen years. There is, however, still no modern study that focuses on the public authority responsible for the safety of Swedish shipping; the Convoy Office (Konvojkommissariatet). This public authority is the focus of my research. The Convoy Office was founded in 1724 and remained active in one form or another until 1867, long after the Mediterranean had lost its importance for Swedish trade and navigation. In my research I study how the Convoy Office protected Swedish shipping. In a broad sense the study will lead to new knowledge about how the Swedish state and its representatives made the Swedish trade policy work in practice. I focus on three important sides of the Convoy Office’s work (economic, military and diplomatic) and combine this with three different time periods (early, middle and late). This combination of different perspectives and time periods will make it possible to present a more complete and critical picture of the Convoy Office than is available today.