Fil. dr. (in english below)
Campus Frescati, Södra huset, rum D914.
Tel.: 08-674 7117
E-post: martin.skoog@historia.su.se

Forskningsområden:

  • Medeltiden
  • Politisk historia
  • Statsbildning
  • Tidigmodern tid
  • Militärhistoria

Jag intresserar mig främst för senmedeltidens och den tidigmoderna periodens militära och politiska historia, både i Sverige och i Europa i allmänhet.

I mitt avhandlingsprojekt, I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550, behandlar jag den europeiska statsbildningsprocessen med utvecklingen i det svenska riket i särskilt fokus. I undersökningen studeras både hur det senmedeltida samhällets militära institutioner såg ut och hur de förändrades under den äldre Vasatiden. I fokus står statens roll i den militära utvecklingen och övergången från den senmedeltida koordinerande staten till den organiserande statens framväxt.

Hur rekryterades och finansierades militär personal i Sverige under senmedeltiden? Vilken relativ betydelse hade olika militära institutioner i kvalitativt och kvantitativt hänseende? Vem tjänstgjorde som soldat och vilka var incitamenten? Vilken roll spelade militära entreprenörer i utvecklingen? Hur förändrades de militära institutionerna under 1500-talet? Vilka följder hade östersjöområdets hårdnande geopolitiska konkurrens för utvecklingen inom riket? Vilka konsekvenser fick förändringarna för relationen mellan stat och samhälle? Utgjorde den militära och politiska processen i det svenska riket ett typiskt exempel i den samtida europeiska kontexten, eller representerade den ett särfall?

Publikationer i urval:

”In defence of the aristocratic republic. The belligerent bishops of late medieval Sweden” i Dominus Episcopus (red. Anthony Lappin). Stockholm: Svenska Vitterhets historie och antikvitets akademiens konferenser. [i tryck under 2017].

”’Epoque i Svenska Krigsväsendet’ – Etableringen av det sengustavianska lätta enhetsinfanteriet” i Militärhistorisk tidskrift 2015:1 (red. Fredrik Eriksson) (Stockholm 2016), s 45-88.

”Det andra slaget vid Hällaskogen 1464 – Om krigföring och taktik i det senmedeltida Sverige” I Collegium medievale: Interdisciplinary Journal of Medieval Research (red. Bjørn Bandlien) (Oslo 2016), s 105-144.

”Gamla och nya legosoldater” i Krig. 22 försök. (red. Mattias Hessérus, Peter Luthersson) (Stockholm 2016).

”Första världskrigets orsaksdebatt - En historiografisk översikt och diskussion” i Militärhistorisk tidskrift 2014:1 (Stockholm 2015), s 215-234.

”'Wie die huren auff ein kirchweich’: Landsknektskulturens diffusion och reception i Sverige 1489-1530” i Politiska rum: kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850 (Red. Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson) (Lund 2014), s 119-141.

”Slaget vid Älvsborg 1502” i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2011/2012 (Skara 2012), s 13-40.

Länk till mina publikationer Swepub:
http://swepub.kb.se/hitlist?q=martin+skoog&r=;pers:(Skoog+Martin+1980)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=v&m=10&d=swepub

 

 

Martin Neuding Skoog

Doctoral student in history
E-mail: martin.skoog@historia.su.se

Research Areas:

Medieval Studies

Political history

State formation

Early modern era

Swedish history

Military history

Ongoing research

I’m mainly interested in the military and political history of the later Middle Ages and the early modern era, both in Sweden and in Europe in general.

I’m currently writing a thesis (In the service of the Realm – War, State and Society in Sweden 1450-1550) in which I examine the links between recurrent warfare and the state formation process in the Swedish realm ca 1450-1550. I focus both on how the decentralized military institutions of late medieval Swedish society were organized and in what ways they were restructured during the 16th century. The changing role of the state in external warfare during this period is the core of the argument, and how preparations for war propelled the transition from a coordinating state to an organizing state.

Through which strategies were military personnel recruited and financed in late medieval Sweden? How great was the qualitative and quantitative military importance of different groups in society? What were the incentives for military service and who served? What role did military enterprisers play in the Swedish context? In what ways did the Swedish military institutions change in the 16th century? To what extent did the increasing geopolitical pressure of the Baltic Sea area affect the military developments in the Swedish realm? What consequences did the military changes have for the relations between state and society? Were the transformations of the Swedish realm ‘typical’ to developments on the continent, or a peculiar case?

Publications

Link to my publications in SwePub:
http://swepub.kb.se/hitlist?q=martin+skoog&r=;pers:(Skoog+Martin+1980)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=v&m=10&d=swepub