Medeltidsforskningen vid Historiska institutionen intar en stark ställning genom den professur i medeltidshistoria som innehas av professor Kurt Villads Jensen. Till denna tjänst är knutet det tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet, ett gemensamt organ för medeltidsforskare vid universitetet och lärda verk i stockholmsområdet. Inom detta tvärvetenskapliga samarbete sker betydande forskning inom skilda områden.

Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsforskningen vid Historiska institutionen spänner från vikingatid till stormaktstid. Forskningen om det äldre samhället har varit inriktad på vissa övergripande temata som satt historiska företeelser inom europeisk kontext, där dynamiken mellan Sverige/Norden och det övriga Europa varit central. Fyra temata kan urskiljas: ekonomisk-materiella förändringar, framväxten av politiskt avgränsade territorier, religionens sociologiska betydelse samt medeltida historieskrvning. Mycket av forskningen sker i skärningspunkten mellan dessa temata.

Till Centrum för medeltidsstudier

Läs mer om vår medeltidsforskning (149 Kb)

Forskare och projekt

Roger Andersson, fil. dr: Heliga Birgitta på fornsvenska

Kim Bergqvist, doktorand: The construction of aristocratic ideology in two late medieval European peripheries - Swedish and Spanish chronicles and didactic works

Gabriela Bjarne Larsson, docent: Religiös förändring under senmedeltiden och reformationstiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorand: Svärdet och rätten. Kungamakt i de nordiska medeltidslagarna cirka 1150–1350.

Göran Dahlbäck, professor em.:
1) Studier kring Uppsala domkyrka under senmedeltiden
2) Textutgåva av Uppsala domkyrkas medeltida räkenskaper
3) Studier kring senmedeltidens Stockholm

Bo Eriksson, fil. dr:
1. Det manliga hotet - jättar och maskulinitet från Snorre Sturlason till Olaus Magnus
2. Varelser ur en annan värld - monster och det monstruösa under medeltiden

Olle Ferm, professor:
1. Svenska studenter och lärare vid utländska universitet under medeltiden.(Detta är en delstudie inom ett projekt om svenskars insatser vid utländska universitet under medeltiden. I projektet ingår även filologer och filosofihistoriker.
2. Kritik av institutionaliserad makt under medeltiden. Exemplet Boccaccio. (Detta är en delstudie inom ett projekt som jämför samhällskritik i Västeuropa och Persien under medeltiden. Överiga deltagare är Cordelia Hess och Hossein Sheiban).
3. Medeltida schackallegorier. Allegerien som ett medel att diskutera sociala missförhållanden.
4. Hammersta-hus. Den befästa sätesgården som bas och manifestation av makt i senmedeltidens Sverige.
5. Kyrkobyggande och sockenbildning och förändring av en sockenkyrkas resurstillgång över tid. Exemplet Härnevi.
6. Skratt och humor. Skrattets och humorns funktion i det medeltida samhället.
7. Institutionell marginalisering. En studie över historismens omöjlighet utifrån klostret S:t Gallen under 900-talet.

Cordelia Hess, Dr: Main project: an exploration of Jewish life in medieval Prussia.

Eva-Marie Letzter, doktorand: Att undervisa på folkets villkor: Populärreligiös lärdom i Heliga Birgittas och Vadstenalitteraturens exempla ca 1340-1500.

Inka Moilanen, PhD, postdok-forskare: Networks of Knowledge: Communication, Society and Medieval Homiletic Writing

Margareta Nordquist, doktorand: Rulers and realm: Ideological Conceptions in Medieval Swedish History Writing (the Sture Chronicles and the Cronica Swecie)

Hossein Sheiban, fil. dr: Kritiskt tänkande: universellt eller tids- och rumsspecifik? Satir, dess budskap och dess föremål för kritik i persisk litteratur 900- till 1300-talet.

Per Gunnar Sidén, doktorand: Från Lödöse till Uleåborg - Sveriges och Finlands urbanisering 1200-1611.

Martin Skoog, doktorand: Våldsproduktion, legitimitet och statsformering i Sverige 1434–1544.

Biörn Tjällen, fil. dr: Political thought and public debate in the later Middle Ages.

Mia Åkestam, fil. dr: bedriver forskning knuten till Centrum för medeltidsstudier och Konstvetenskapliga institutionen.