Johan Svanberg
Johan Svanberg

Docent
Rum: D908
Tel: 08-16 43 69
E-post: johan.svanberg@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min forskning fokuserar främst migrationshistoria och arbetslivets historia. Jag har även genomfört flera intervjustudier (muntlig historia). Huvudsakligen berör mina publikationer andra världskrigets flyktingrörelser, efterkrigstidens arbetsrelaterade migrationer, etniska relationer och integrationsfrågor, samt den svenska och internationella arbetarrörelsen.

För närvarande bedriver jag projektet ”Mellan facklig internationalism och nationalism. Europeiska marknadsintegrationen och efterkrigstidens migrationer, yrkesinternationaler och svenska fackförbund”. Här studeras dynamiken mellan fackföreningsrörelsens internationella och nationella nivå, vad gäller europaintegrations utveckling i allmänhet och den ”fria” rörlighetens framväxt i synnerhet. I första hand undersöks fackligt arbete i metall- och verkstadsindustrin.

Mitt senaste projekt, ”Arbetskraftsrekrytering till en könssegregerad arbetsmarknad”, fokuserade rekryteringen av tyska kvinnor till den svenska beklädnadsindustrin under 1950-talet. Det huvudsakliga syftet var dels att studera hur den segregerade arbetsmarknaden i Sverige (i fråga om kön, etnicitet, ålder och klass) skapades och återskapades av aktörer på olika samhällsnivåer i samband med migrationer, dels att undersöka hur sådana sorteringsmekanismer konkret påverkade berörda människor i arbetslivet. Såväl internationella, som nationella och lokala arbetsmarknadsrelationer analyserades.

I min avhandling (2010) studerade jag andra världskrigets flyktingmottagning och den tidiga efterkrigstidens arbetskraftsmigration. Syftet var att analysera hur invandringen och den aktiva rekryteringen av arbetskraft i andra länder påverkade och påverkades av styrkeförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. I blickfånget stod migranter från Estland och arbetsplatsrelationerna vid en bilfabrik i södra Sverige.

Tidigare har jag även forskat om jugoslavisk migration till Sverige under slutet av 1960-talet. Det projektet genomfördes i samverkan med en så kallad forskningscirkel, med pensionerade arbetare från både Sverige och Jugoslavien.