Karin Carlsson
 
 

Fil. dr
Rum: D902
Tel: 08-16 1492
E-post: karin.carlsson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är riktat mot genus- och välfärdsfrågor. Framför allt i relation till de skiftningar som under 1900-talet skett - och idag sker - vad gäller familje- och socialpolitikens utformning och hur detta vidare påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera olika omsorgsuppgifter.

Nyckelord: välfärd, genus, omsorg, hushållsarbete, social hemhjälp, hemvårdarinnor

Forskningsprojekt

Avhandling: Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960.

1944 implementerades den sociala hemhjälpen i Sverige. Med hjälp av en kår utbildade, uniformsklädda och kommunalt anställda hemvårdarinnor - vars lön var statligt subventionerad - skulle en mängd samhälleliga problem hanteras. I första hand skulle hon ersätta eller biträda sjuka eller överansträngda husmödrar i det husliga arbetet i hemmen. Genom detta skulle inte enbart familjerna "hållas samman" utan nativitetsproblemet skulle lösas samtidigt som hemmens standard skulle höjas och en professionell version av de husligt anställda skapas. Men hemvårdarinnan skulle även fungera som upplysare och uppfostrare - detta som ett led i tidens folkhälsoprojekt inom vilket hon också gjordes till en kontrollant och garant för det goda moderskapet. Detta var i alla fall den initiala visionen av den sociala hemhjälpens roll och funktion. Den praktiska verksamheten kom bitvis att ta sig andra former och uttryck.

Genom en studie av den sociala hemhjälpen vill jag i avhandlingen diskutera hur socialpolitiska projekt legitimerats samt hur samhälleliga problem identifierats och formulerats. Skiftningar i relationen mellan privat och offentligt omsorgsansvar är av intresse samt hur dessa vidare både påverkar hushållens valmöjligheter och återspeglar tidsspecifika diskurser, inte minst i relation till klass och genus.

Valda publikationer

”Hemvårdarinnor, pigor och hembiträden. Att välja forskningsfokus igår och idag” i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) Metod, intervention och reflektion. Rapport fra den 10. Nordiske kjønnshistorikerkonferensen, Bergen 9. - 12. augusti 2012 (kommande 2014)

Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960 (Lund 2013) Avhandling, sök i DiVA. (spikning ca 20/12 2013)

”Public care work in private context. Domestic work in the Swedish welfare state. A historical perspective” i (ed.)  Isaksen, Lise Widding Global Care Work. Gender and Migration in the Nordic countries (Lund 2010 )

"The Sphere of Care. From Private to Public and back again. Domestic work on the political agenda in the 1940s and in the 21th century Sweden" Presenterat på konferensen Changing social organisation of care and its implications for social politics. Ljubljana maj 2010

"Omsorg som strategi? Hemvårdarinnan och den sociala hemhjälpen 1944-1960" Artikel i Arbetarhistoria 2/2008

"A Heroine of Domestic Service? The Swedish Social Home Help Programme during the 1950's" Presenterad på konferensen Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond. Stockholm augusti 2008

"Hemarbetet som problem. Hemvårdarinnan som lösning. Den sociala hemhjälpen 1944-1960 och hemvårdarinnans arbetsuppgifter" Presenterat på Ekonom-historiska mötet. Stockholm oktober 2007

"The Heroine of Domestic Service? The Swedish Social Home Help Service 1944 - 1960" Poster presenterad på konferensen Past, present and future. Umeå juni 2007

"Nya pigor? 50-talets sociala hemhjälp och 90-talets diskussion kring hushållsnära tjänster" Paper presenterat på konferensen Historia i Samtiden Stockholm oktober 2005.