Ämnesområdet är institutionens nyaste och har på kort tid samlat en rad yngre forskare med specialkompetens inom musik, mode, film, konst och historia. Området kännetecknas av ämnesöverskridande dialog och forskarnas gemensamma intresse för interdisciplinära studier. Målsättningen är att mötet mellan de olika disciplinerna ska utveckla nya forskningsfrågor och projekt. Ämnesområdet kan delas in i tre sammanflätade inriktningar: populärkultur, historia som populärkultur, och populärkulturens historia.

Det populärkulturella forskningsfältet är mångfasetterat och rymmer studier av kulturella former, företeelser, identiteter, uttryck och processer. Historia som populärkultur inbegriper undersökningar av historiekultur och historiebruk. Populärkulturens historia innefattar projekt som behandlar de historiska förutsättningarna för olika former av kulturella uttryck.

Förutom genom forskarnas individuella forskningsprojekt lever och utvecklas ämnesområdet genom olika gemensamma projekt. Dessa omfattar kurser på grundnivå; workshops; arbetet med antologierna Svenska hjältar: genus och nationella identiteter mellan Gustav Vasa och Greta Garbo (preliminär titel) och Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen i svensk populärkultur: referenser till det "absolut onda" i svensk efterkrigstida vardag (preliminär titel); samt redaktionellt arbete med nyetablerandet av tidskriften KulturZon: Tvärvetenskaplig tidskrift för forskning om populärkultur. Under våren 2011 utkom också läroboken Sign o' the times. Introduktion till populärmusik som historia.

Ämnesområdet lämpar sig väl för fler samarbetsprojekt med den omgivande samhälle i form av till exempel föreläsningar och utställningar.

Forskare och projekt

Johan Bergman, fil. dr Historia. Avhandling: Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin. Redaktör kursboken Sign o' the times. Introduktion till populärmusik som historia.

Håkan Forsell, docent:

Eva Kingsepp, gästforskare (postdoktor): Främmande minnen i folkhemmet? En studie av utomeuropeisk populärhistoria om Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen ur ett svenskt perspektiv

Robert Nilsson, doktorand, Forskarskolan i kulturhistoriska studier. Avhandlingsprojekt: Den stora gruvstrejken i Malmfälten: Konstruktionen av en händelse.

Bo Persson, fil. dr Historia. Forskningsprojekt: Politik och populärmusik i de tyska staterna under efterkrigstiden.

David Tjeder, fil. dr Historia. VR-projekt: Den manlige feministens bristande manlighet? Det homosociala bemötandet av manlig feminism och den manliga överordningens fortbestånd, 1600–1921.