Kursplan och anmälan via antagning.se
 
Kursen ger en översikt över Stockholms historia från den medeltida stadsbebyggelsens tillkomst till tiden före industrialiseringen. Huvudvikten läggs vid Stockholm som stadsgemenskap, alltså de olika invånargrupperna och de befolknings- och samhällshistoriska utvecklingsprocesserna. Samtidigt får kursdeltagarna färdigheter att själva undersöka medeltida eller tidigmodern stadshistoria. Det framgår också att stadshistoria inte bara är lokalhistoria eller urban historia – också den interregionala och internationella växelverkan kommer att behandlas. Undervisningsformerna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och analyser av källtexter.
 
Kursen ges första gången vårterminen 2016.