Obs! Denna kurs är ersatt med Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp

Det moderna samhället 1800-2000, 15 hp (Block III) Kurssida
(går under terminens första hälft)

Uppsats - informationssökning, källkritik och problemlösning, 15 hp (Block IV) Kurssida
(går under terminens andra hälft)