Studentrådet representerar studenterna

Studentrådet vid Historiska institutionen har som syfte att på ett effektivt sätt föra fram studenternas åsikter, frågor och idéer till ledningsnivån. Bland annat sitter representanter i institutionsstyrelsen. Rådet ska även fungera som en remissinstans inför förändringar, samt arbeta fram egna förslag till sådana. Vill du engagera dig i Studentrådet, kontakta studentradet@historia.su.se. Studentrådet

Historiska institutionens doktorandrådsförening

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorandrådsföreningen, en ideell förening som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö. Doktorandrådet

Planer för jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet

Historiska institutionen har att motverka all typ av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.
Institutionen har en jämställdhetsplan som också omfattar dig som student. Det finns även en likabehandlingsplan samt en handlingsplan vid trakasserier eller sexuella trakasserier. Dessa planer revideras med olika mellanrum och finns utlagda på http://www.historia.su.se/om-oss/styrdokument.
Ordförande i institutionens jämställdhets- och likabehandlingsgrupp samt kontaktperson för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor är Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se.

Om du vid Historiska institutionen utsätts för en situation som du upplever som diskriminerande eller kränkande kan du som student kontakta någon av studievägledarna vid institutionen. Det finns också andra instanser du kan vända dig till både inom och utom institutionen. Läs mer i handlingsplanen vid trakasserier eller sexuella trakasserier.

Stockholms universitet har flera universitetsövergripande planer som reglerar jämställdhet, likabehandling, rättigheter och möjligheter samt tillgänglighet. Läs mer på http://www.su.se/utbildning/studentservice/jamlikhet-likabehandling eller kontakta Studentavdelningen i Studenthuset.

Har du någon funktionsnedsättning eller dyslexi?

Om du har någon form av funktionsnedsättning eller dyslexi bör du kontakta en av våra studievägledare eller studierektorer redan vid registreringen för att diskutera hur du bäst kan lägga upp dina studier hos oss.

Rätten att få anpassad studiegång tillkommer den student med funktionsnedsättning som uppvisat intyg hos Studentavdelningen och som där fått sitt ärende prövat och godkänt. För detaljer om hur du går till väga: vänd dig till Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning eller till våra egna studievägledare. Läs mer: Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet ska vara tillgängligt för alla

Stockholms universitet arbetar för att göra universitetet till en studie- och arbetsplats som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. En framtagen "Plan för tillgänglighet  2012-2014", gäller för såväl studenter som anställda. Läs mer om Plan för tillgänglighet och universitets policy